Enyhén szólva is zűrzavaros a politikai tájkép napjainkban. Szemünk láttára morzsolódik apró darabkákra a régi balos-jobbos séma. Az USÁ-ban a sínylődő munkásosztály többsége egy olyan multimilliárdosra szavazott, aki a gazdagok adójának csökkentésért és a szegények egészségügyi ellátásának megnyirbálásáért emelt szót. Nagy-Britanniában a szélsőjobb a szélsőballal kéz a kézben munkálkodott azon, hogy az idegenellenességet alapul véve a félretájékoztatott nyilvánosságra rákényszerítse a Brexitet. Görögországban az emberek a “szélsőbalra” szavaztak, csak azért, hogy azok látszólag gyámoltalan vezetői becsapják őket és egy még közönségesebb és megalázóbb fiskális büntetéssel kössék rabláncra őket. Mindegyik országban más és más a panoráma, de a jobbos-balos zűrzavar mindenütt jelen van.

Akkor hát mi is jellemzi a bal illetve jobb oldalt?

Hát ez az: nincs igazi, megbízható meghatározás, mivel mindenütt mások a prioritások és a politikai feltételek. Van, akiknek a jobboldaliság meghatározói a “szabad piac” gazdasági dogmájában való hit; a verseny mint gazdasági mozgatórugó; a tőke, mint a társadalmi haladás generátora jelentőségének felismerése, a korlátlan személyi szabadság és az elévülhetetlen patriotizmus stb. A baloldaliságot a gazdaság állami szabályozásába vetett hit, az együttes munka mint gazdasági mozgatórugó; a munka, mint a társadalmi haladás forrása jelentőségének elismerése; a társadalmi felelősségvállalás és a gyengékkel való szolidaritás valamint az emberi jogok stb. jellemzik.

Van még jónéhány más téma – bevándorlás, abortusz, azonos neműek házassága, atomfegyverek, környezet –, melyeket balról és jobbról is nézhetünk. Végtére is a politikában nem másról van szó, mint egy olyan program létrehozásáról, melyben a párt elgondolásait javaslatok formájába gyűjtik, s mely aztán a média szűrőjén keresztül a választóknál a legerősebb visszhangra lel. Így egy párt olyan kiáltvánnyal is előállhat, melyben van néhány balos javaslat, néhány jobboldali javaslat és néhány “centrista” nézet is. Mindez azt eredményezi, hogy nincsen tisztán balos és tisztán jobbos nézet, és valóban, mint ahogy a Brexit esetében is, a szélsőjobbos nézetek együtt mozogtak a szélsőbalos nézetekkel.

A társadalmi, kulturális és a történelmi táj

Meg kell értenünk, hogy a politika mindig egy olyan társadalmi, kulturális és történelmi tájban fejlődik ki, melyben bizonyos meggyőződések és paradigmák megkérdőjelezhetetlenek, mivel azok nyilvánvalónak és rendíthetetlennek számítanak. A korábbi korszakokban ilyen vitathatatlan meggyőződés volt például a királyok isten kegyelméből való uralkodása, a lapos Földben való hit, az istenben való vak hit valamint az a hit, hogy a nők alacsonyabb rendűek a férfiaknál. Idővel ezek többségét felülvizsgálták, s új tájak vették át helyüket.

Az évek során egyre nagyobb jelentőségre szert tevő és az életünket egyre inkább kontrolláló pénzügyi hatalom eredményeként e táj része az a hit is, hogy a pénz, mint önálló entitás, azzal a “természetes” képességgel rendelkezik, hogy egyik napról a másikra fialhat, amennyiben bankban tárolják; ez az uzsora. A jelenlegi politikai rendszer ezt meg sem kérdőjelezi. Ez ennek a tájnak a része, amit alig látunk. Mint az ég kékje. Ott van, de nem kérdőjelezzük meg.

A pénz minden tekintetben társadalmunk legfontosabb értékévé vált. Ha figyelembe veszünk más értékeket, úgy mint tudás, egészség, biztonság, család vagy szabadság, világossá válik, hogy a pénz a legfontosabb érték, hiszen ha pénzed van, minden máshoz is hozzáférsz. Annak ellenére, hogy ki mit tekint személyesen értéknek, a társadalom legfőbb értéke a pénz. A Föld bármely szegletében ezt keresi folyamatosan mindenki.

De ez az értékrendszer olyan, mint az a ruhadarab, melyet tinédzserként hordtunk; most már nem passzol ránk. Reped a varrás mentén, egyszerűen nem felel már meg az emberiség céljainak.

Csak hogy tisztázzuk, a probléma nem a pénz maga, hiszen szinte az emberiség történetének kezdete óta szükség volt valamilyen, a javak és szolgáltatások cseréjét lehetővé tevő fizetőeszközre ahhoz, hogy az emberiség mint faj tovább fejlődhessen. Ez a rendszer lehetővé teszi egyesek számára, hogy idejüket élelmiszerek termesztésének szenteljék (s tegyék mindezt szenvedéllyel), s megint másoknak, hogy idejüket szívműtétek elvégzésének szenteljék (szintén szenvedéllyel végezve azokat). A sebész nem élhet sokáig élelmiszer nélkül, s a szívbeteg mezőgazdasági munkás sem élhet sokáig a szívsebész nélkül. Nem, a probléma nem a pénz, hanem a mágikusan felhalmozott kamatok, melyek jelenlegi tájunkat annak elpusztításával fenyegetik.

A pénz azon mitikus tulajdonságához, hogy egyik napról a másikra fialhat, hozzátették a “piac” koncepcióját, ami szintén mágikus tulajdonságokkal bír. A “piac” dönti el, hogy Görögország pl. tízszer olyan magas kamatot fizessen, mint Németország. Mintha nem az emberek lennének azok, akik azokat a döntéseket hozzák, hogy egy országnak fizetnie kell-e vagy nem kell fizetnie. Pont akkor, amikor valakinek segítségre van szüksége, legyen az személyi kölcsön vagy egy hitelkártya számla rendezése, vagy egy országnak van szüksége támogatásra az államadósság rendezése miatt, akkor jön a bank, és még jobban megemeli a kamatokat, mert hiszen a “piac” így diktálja.

Azonban tájunk e két, a nyugati társadalom fejlődése szempontjából eddig hasznosnak és látszólag szilárdnak tűnő eleme, a piacok és az uzsora most ellenőrizhetetlenné válnak és megsemmisítenek bennünket.

Új politikai tengely alakulhat ki

Ebben a kontextusban és a globális krízis e pillanatában, melyben társadalmi, kulturális és történelmi tájunk fontos alkotóelemei összeomlóban vannak és elavultságuk beigazolódni látszik, egy pillanatra álljunk meg, és értékeljük át azt a politikai tengelyt, mely megpróbált szépen megosztani bennünket baloldalira és jobboldalira. Tegyük fel a kérdést, vajon ez a tengely valóban tükrözi mélyen megfogalmazott értékeinket?

Ha a társadalom egy része, gyakorlatilag a régmúlt idők földbirtokosainak, a királyoknak és a bankároknak az örökösei piacaikat és uzsorájukat ráterhelik az emberi társadalomra – olyannyira, hogy ez a társadalom azt megváltozhatatlannak, a természet részének tekinti, akkor az olyan politikai mozgalmaknak mint a DiEM25-nek most itt a lehetősége, hogy feltegyék a kérdést: mi is a természetes és itt a lehetőség arra is, hogy másokkal együtt egy új értékrendszeren alapuló táj kialakulásáért dolgozzanak.

Humanizmussal az antihumanizmus ellen

Amikor egy politikai rendszerben a jobb és a bal fogalmak már nem működnek, mivel a vonal már annyira elhajlott, hogy a szélsőbal és a szélsőjobb egymásnak kezet nyújtva képes együtt dolgozni, létrehozva így egy kör alakú x és y tengelyen elhelyezkedő síkot, melyen a különböző témákat jobbról és balról is tekinthetjük, akkor a jelenlegi haladó mozgalmak egy harmadik tengely mentén mozdulhatnak el, és ez pedig a z-tengely.

Mi ennek a z-tengelynek az ismertetőjegye? Az egyik végét jelölhetjük humanizmussal, a másik végét pedig antihumanizmussal. Mi a humanizmus? Nos, célunk az emberi élet mint központi értékként való elismerése; minden életé, mindenhol, nem csak a nyugati életé, hanem minden egyes életé.

Ezt a jövőbeni tájat nem csak egy igazságos gazdasági rendszer fogja jellemezni, mely a világ minden pontján lehetővé teszi a javak és szolgáltatások fair cseréjét. Jellemezni fogja a környezet tisztelete is, és az a felismerés, hogy csak egy bolygónk van, s ennek a bolygónak kell a jövőben az emberiség több millió generációját szolgálnia. Ezt a tájat az 1948-ban elfogadott emberi jogok nyilatkozatán jóval túlmutató emberi jogok fogják jellemezni. Minőségi és ingyenes oktatás valamint egészségügyi ellátás lesznek az ismérvei, és az is, hogy mindenki, aki dolgozik, az egyenlő jogokkal, felelősséggel és esélyekkel tehesse azt, fáradozásaiért megfelelő ellenszolgáltatásban részesüljön, mely életminőségének jobbítását teszi lehetővé.

Ismérve lesz a személyes boldogság keresésének szabadsága, bárhol is vélje megtalálni azt az ember, és tehesse ezt anélkül, hogy útlevélre volna szüksége. Az együttes munka lesz az ismérve, és nem a túlélésért vívott versengés. Végül pedig demokrácia fogja jellemzni. Egy olyan demokrácia, ahol az emberek valóban részt vesznek a demokratikus folyamatokban, nem csak mint ahogyan azt napjainkban elhitetik velünk a formális demokratikus folyamatokban.

Ennek a humanizmusnak, mely elősegíti az emberiség fejlődését ismérve lesz a fenti célokon túl annak a megértése, hogy az erőszak emberi szenvedést és fájdalmat szül, s ez nem csak fizikai, hanem gazdasági, pszichológiai, szexuális, erkölcsi stb. formában is megnyilvánul. Ez egy olyasféle érzékenység, mely az új generáció tagjaiban növekvően érezhető. Az új mozgalmak, akár felismerik, akár nem, már egy új, felbukkanóban lévő, erőszakmentes érzékenység részei, akik elutasítják az erőszakot, mint a konfliktusok megoldásának eszközét.

Ily módon teljesen új szemszögből tekinthetjük politikai javaslataikat.

Miért is követelnek új gazdasági modellt? Mert a jelenlegi gazdasági rendszert az erőszak jellemzi. Ez pedig emberi szenvedést szül.

Miért foglalkoznak a valódi demokrácia ügyével? Mert az, hogy egy kisebbség rákényszeríti akaratát a nagy többségre, erőszak. Ez emberi szenvedést szül.

Miért foglalkoznak a környezettel? Mert csak egy bolygónk van, melyen élhetünk és melyet fenn kell tartanunk. Ha elpusztítjuk, az emberi szenvedést szül stb.

Ily módon víziónkat ki is bővíthetjük; emberi jogok, oktatás, egészségügy, védelmi- és biztonságpolitika – s más olyan területtel, melyekre mind szükség lesz, ha ezek a mozgalmak elkezdenek egy egyetemes emberi nemzet létrehozása felé közeledni. Ha mindezt azon új, z-tengely mentén nézzük, ahol az emberi életnek értéke van, akkor az sokkal egyértelműbben definiálhatóvá teszi a politikát, hiszen akkor el kell vetnünk minden olyan politikát, mely erőszakos, melyben ember emberrel szemben erőszakot követ el. Ez szükségszerűen azt is jelenti, hogy túl kell lépnünk a saját határainkat, és nem csak azt kell néznünk, hogyan segíthetjük elő Európában a demokráciát, hanem világszinten egy olyan demokráciát kell elősegítenünk, melyben a humanista értékek a világ többi népének bevonásával együtt terjedhetnek.

Így megtapasztalhatjuk azt is, hogy az új politikai mozgalmak különböző tevékenységet végző szervezetekkel együtt a z-tengelyen mozognak: környezetvédelmi-, háborúellenes-, a menekültek támogatását megcélzó kampányok, a nők egyenjogúságáért, az LMBT-jogokért küzdő, vagy a szegénység legyőzését célul tűző kampányok stb. formájában.

Mindegyikük ezen az új z-tengelyen mozog, mert mindannyian érzik, hogy rosszul bánnak az emberekkel, s hogy ebben a rendszerben az emberek az erőszak különböző formáit szenvedik el, mivel ez a rendszer nem becsüli őket.

Mindezek a humanizmus és az Aranyszabály lényegének kifejeződési formái, mely számos kultúrában, vallásban és történelmi pillanatban megjelent, mindig akkor, amikor az emberi életet újra értékelni kezdték: “Bánj úgy a másikkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak.”

Egy újfajta érzékenység van kibontakozóban, s elkezdi a tájat sok új, érdekes terület kialakításával újrafesteni. Ha azt szeretnénk, hogy ténylegesen egy új politikai táj jöjjön létre, akkor az egy-témájú mozgalmak összefognak a más témák köré csoportosult, de ugyanabba az irányba haladó mozgalmakkal.

Ekkor, a sokszínűség eme konvergenciájában, az együttes munka eredményeként már nem lesz értelme annak a kérdésnek, hogy ki balos, ki jobbos. A kérdés akkor az lesz: Humanista vagy antihumanista vagy?