“Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili alt komisyon ve komisyon görüşmeleri tamamlandı.

Torba Yasa Teklifi geri çekilmedi. Maddeler tek tek görüşüldü ve bazı düzenlemeler yapıldı.

Ekoloji Birliği olarak Madencilik Kanunu’nda değişiklik öngören Madde-3 ve Madde-5’e olan eleştirilerimizin komisyon üyesi muhalefet parti vekillerince ısrarla dile getirildiğini ve komisyonun bu eleştirileri dikkate almak zorunda kaldığını ve maddelerin revize edildiğini görmekteyiz. Ancak kaşıkla verip kepçeyle almak misali, teklife yeni bir madde eklenerek (Madde 6), “Ruhsat Sahası Dışında Geçici Tesis Kurulması” başlığı altında, özetle, “Ruhsat alanının çeşitli nedenlerle uygun olmaması, özel mülkiyet izinlerinin alınamaması durumlarında Ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulması talep edilebilir. Talebin uygun olması halinde geçici tesis kurma izni verilir. Söz konusu alan izne tabi ise gerekli izinler alınır, başka bir ruhsat içerisinde kalıyorsa, maden rezervi yoksa, diğer ruhsattan düşülür.” denilmektedir.

Bu aşamada böyle özel bir maddenin önerilmiş olması, maden şirketlerinden birinin acilen böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu ve bu düzenlemenin de adrese teslim olduğunu düşündürmektedir.

Öncelikle madencilik faaliyetlerinin mutlaka ruhsat alanları içerisinde yürütülmesi zorunludur. Madencilik şirketleri rezerv miktarına göre yapacakları faaliyeti önceden belirlemeli, işletme projelerini rasyonel bir şekilde hazırlamalı, işletme projesine uygun ÇED İzin alanlarını belirleyip başvurularını gerçek ihtiyaca göre almalıdır.

Ancak hemen hemen tüm şirketler önce faaliyetlerini küçük gösterip, küçük alanlar için başvuru yapıp, “ÇED Gerekli Değildir” kararı alıp alana yerleşmekte ve daha sonra ilave tesisler yapacağını belirtip kapasite arttırarak ilerlemektirler. Bu duruma hem MAPEG hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilerek göz yummaktadır. Şirketlerin işletme projelerini hazırlarken ve ÇED izni alanlarını belirlerken rasyonel de bilimsel davranmamaları sonucu ruhsat alanı dışında alan talep etmeleri kabul edilemez. Şirketlerin bilimsel davranmalarını mecbur bırakmak yerine sürekli eksikliklerine çözüm bulmaya çalışmak kabul edilemez. Bu madde ile getirilecek düzenleme daha da keyfi uygulamalara yol açacak ve ruhsatsız alanlarda madencilik faaliyetinde bulunulma imkanı doğuracaktır. Ruhsat alanı bitişiğinde bulunan izne tabi alanlar (örneğin ormanlık alanlar) bu düzenleme ile şirketlerin emrine kolayca sunulacaktır. Ayrıca Madde-6’da ruhsat alanı dışında bu alanlarda kurulması öngörülen geçici tesisler için ÇED izni vb. konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Geçici tesis için herhangi bir tanım da yoktur. Madde-6 da kabul edilemez.

Ekoloji Birliği’miz tarafından “Torba Yasa Geri Çekilsin” talebi ile imza kampanyası başlatılmıştır. Kampanyaya ve teklif ile ilgili eleştirilerimize https://t.co/cLZOJx5yJS bağlantısından ulaşılabilir.

SERMAYEDEN DEĞİL, HALKTAN YANA, EKOLOJİK DENGEYİ GÖZETEN ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI! TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN!”

EKOLOJİ BİRLİĞİ